Print
Mar 22
 • 0-0

0-0

0
0
Mar 23
 • JV
 • game

Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 26
 • JV
 • game

@ Deer Valley

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 30
 • JV
 • game

@ Youngker

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 01
 • JV
 • game

Youngker

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 06
 • JV
 • game

Buckeye

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 09
 • JV
 • game

@ Buckeye

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 12
 • JV
 • game

Prescott

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 13
 • 0-0

0-0

0
0
Apr 16
 • JV
 • game

St. Mary's

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 23
 • JV
 • game

Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 26
 • 0-0

0-0

0
0
Apr 29
 • JV
 • game

@ Desert Edge

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 30
 • JV
 • game

@ Mingus

 • 0-0

0-0

0
0
May 04
 • JV
 • game

St. Mary's

 • 0-0

0-0

0
0