Print
Jan 19
 • Varsity
 • game

Saguaro

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 22
 • Varsity
 • game

@ Yuma

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 26
 • Varsity
 • game

@ Youngker

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 29
 • Varsity
 • game

Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 02
 • Varsity
 • game

Buckeye

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 08
 • Varsity
 • game

Lee Williams

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 12
 • Varsity
 • game

@ Moon Valley

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 13
 • Varsity
 • game

@ Goldwater

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 16
 • Varsity
 • game

Cactus

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 18
 • Varsity
 • game

@ Deer Valley

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 24
 • Varsity
 • game

Dysart

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 25
 • Varsity
 • game

@ Peoria

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 01
 • Varsity
 • game

Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 02
 • Varsity
 • game

@ Flagstaff

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 04
 • Varsity
 • game

@ Youngker

 • 0-0

0-0

0
0