Print
Mar 16
 • Varsity
 • game

@ Yuma

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 20
 • Varsity
 • game

Yuma

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 26
 • Varsity
 • game

Deer Valley

 • 0-0

0-0

0
0
Mar 30
 • Varsity
 • game

Youngker

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 01
 • Varsity
 • game

@ Youngker

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 06
 • Varsity
 • game

@ Buckeye

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 09
 • Varsity
 • game

Buckeye

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 12
 • Varsity
 • game

@ Prescott

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 16
 • Varsity
 • game

@ Dysart

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 20
 • Varsity
 • game

Dysart

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 23
 • Varsity
 • game

@ Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 26
 • Varsity
 • game

Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 29
 • Varsity
 • game

Desert Edge

 • 0-0

0-0

0
0
Apr 30
 • Varsity
 • game

Mingus

 • 0-0

0-0

0
0
May 04
 • Varsity
 • game

@ Tempe

 • 0-0

0-0

0
0